#

அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Boy Baby Names

அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்


Baby Birth Star अश्विनि / அஸ்வினி / అశ్విని

Aswini Nakshatra

Hindu Birth Star as per vedic astrology.Ashwini Nakshatra Male Characteristics

The males born in the Ashwini Nakshatra will almost always have a handsome face, and bright and big eyes. His forehead will be broad and his nose will tend to be on the bigger side. He will be grateful to those who love him and will go to any extents to do anything for them. He is the best friend you can have when you need one desperately.

சு வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ,
சே வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ,
சோ வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ,
ல வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ,
லா வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ,
சை வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ,

"சு" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

NameMeaningsLiked
சுகதீபன்முருகனின் பெயர் 20
சுகதேவன்Sugathevan 5
சுகந்தன்Suganthan 11
சுகர்ணன்Sugarnan 6
சுகர்மன்Sukarman 5
சுகர்மாSukarma 5
சுகிர்தன்Sugirthan 27
சுகிர்தமூர்த்திSugirthamurthy 5
சுகுமாரன்Sukumaran 5
சுகுமாராSukumara 5
சுகுமார்Sukumar 5
சுகேசன்Sukesan 12
சுகேசமூர்த்திSugesamurthy 5
சுகேதன்Sugethan 5
சுகேதரம்Suketharam 5
சுக்ராShukra 5
சுக்ரிவாSugriva 5
சுக்ரீவன்Sukreevan 5
சுசிSusi 5
சுசிகரன்முருகனின் பெயர் 7
சுசிதரன்Sushidharan 29
சுசிந்தரன்Susindran 8
சுசேந்தராSuchendra 5
சுடமணிChudamani 5
சுடமாSudama 5

Gold Price Today

Gold Rate

தங்கம் விலை இன்னைக்கு எவ்வளவு தெரியுமா?
Today Gold and Silver Rate, Gold Price, Gold Rate Today


சு வரிசையில் தொடங்கும் குழந்தைக்கு ராசிபடி பெயர் வைப்பது எப்படி?


மூலிகை மருத்துவம்,நோய் தீர்க்கும் மூலிகைகள்

Deals of the Day